Σκοποί του Ελληνικού Συνδέσμου Ασβέστου αποτελούν: