Εργαστήριο Αναλύσεων & Δοκιμών CE

                                                 

Στα πλαίσια της κάλυψης των απαιτήσεων για την σήμανση της δομικής ασβέστου με το σήμα CE, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ασβέστου προχώρησε στην κατασκευή κατάλληλου εργαστηριακού χώρου που ανταποκρίνεται πλήρως στις δοκιμές του προτύπου  EN 459-2:2010 (Δομική Άσβεστος Μέρος 2ο: Μέθοδοι Δοκιμών). Το εργαστήριο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση των χημικών αναλύσεων & δοκιμών στον ασβέστη, προσφέροντας υπηρεσίες εργαστηριακών αναλύσεων, τόσο στα μέλη του, όσο και σε άλλους ενδιαφερόμενους που επιθημούν να διεξάγουν τις δοκιμές. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα για διεξαγωγή κάποιων αναλύσεων και στον ασβεστόλιθο.


 


 

| ©2007 Ελληνικός Σύνδεσμος Ασβέστου - Hellenic Lime Association |