Σκοποί του Ελληνικού Συνδέσμου Ασβέστου αποτελούν: 

  • Η διαφύλαξη, η μελέτη, η διεκδίκηση και προάσπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της και εκπροσώπηση στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του Κοινωνικού συνόλου.

  • Η ανάπτυξη πνεύματος επαγγελματικής αλληλεγγύης και αλληλοεξυπηρέτησης, προάσπιση των συμφερόντων των μελών, καθώς και αποφυγής του αθέμιτου ανταγωνισμού.

  • Η κατοχύρωση του επαγγέλματος και η επίλυση των προβλημάτων που πλήττουν τον κλάδο.

  • Η καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του επαγγελματικού συνδικαλισμού στον κλάδο των ασβεστοποιών.