Περιβαλλοντικές εφαρμογές ασβέστου

Καθαρισμός υγρών ρύπων βιομηχανικών και αστικών, απολύμανση, σταθεροποίηση, εξουδετέρωση τοξινών, τοξικών ουσιών, διοξινών, φουρανίων, κατακράτηση βαρέων μετάλλων και αδρανοποίηση των, εξουδετέρωση οξέων  (ανθρωπολύματα, λάσπες βιολογικών καθαρισμών κ.τ.λ.) μετατρέποντας τα σε ακίνδυνα σταθεροποιημένα και τελικά χρήσιμα ανακυκλώσιμα υλικά, ολοκληρώνοντας τον φυσικό κύκλο ανακύκλωσης.

Καθαρισμός στερεών ρύπων: βιομηχανικά και αστικά απόβλητα όπως σκουπίδια-χωματερές, τοξικές ουσίες, διοξίνες, φουράνια, μετατρέποντας τα σε ακίνδυνα σταθεροποιημένα και τελικά χρήσιμα ανακυκλώσιμα υλικά, ολοκληρώνοντας τον φυσικό κύκλο ανακύκλωσης.

Καθαρισμός αερίων ρύπων: αποθείωση, εξουδετέρωση τοξικών ουσιών, διοξινών, φουρανίων, κατακράτηση βαρέων μετάλλων και αδρανοποίηση των αερίων ρύπων μετατρέποντας τους σε ακίνδυνα σταθεροποιημένα και τελικά χρήσιμα ανακυκλώσιμα υλικά, ολοκληρώνοντας τον φυσικό κύκλο ανακύκλωσης

Καταπολέμηση της νόσου των πουλερικών

Στις ιχθυοκαλλιέργειες χρησιμοποιείται επίσης ασβέστης για καλύτερες και πιο υγιείς συνθήκες διαβίωσης του γόνου και των ψαριών. Ενδιαφέρον έχει η περίπτωση της επαναφοράς ζωής σε λίμνες με την προσθήκη ασβέστου μέσα σ’ ελάχιστο διάστημα έξι μηνών(!) όπου αυτή είχε σχεδόν αφανιστεί λόγω συσσώρευσης από λύματα βιομηχανικά και αστικά, λιπάσματα και φυτοφάρμακα.

Στην κτηνοτροφία: Χρησιμοποιείται για την παρασκευή ζωοτροφών (για βοοειδή, πουλερικά κλπ),  καθώς επίσης για απολύμανση και  απόσμηση των χώρων διαβίωσης των ζώων (στάβλοι, στάνες κλπ).

Στην κατεργασία πόσιμου νερού: Ο ασβέστης είναι διεθνώς το μεγαλύτερο από άποψη ποσότητας  μέσο για τον καθαρισμό και την επεξεργασία τόσο του πόσιμου νερού όσο και εκείνου για βιομηχανική χρήση. Χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων:   ι) στην αποσκλήρυνση στοχεύοντας στην απομάκρυνση της παροδικής σκληρότητας του νερού, ιι) στον καθαρισμό, όπου επιτυγχάνεται απολύμανση του νερού από τα διάφορα βακτηρίδια και ιούς, ιιι) στην αφαίρεση της θολότητας του μέσω της κροκίδωσης των αιωρουμένων στερεών σωματιδίων και ιν) στην εξουδετέρωση της οξύτητας του νερού μέσω της απορρόφησης του CO2.

την γεωργία:  Χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία και στην χώρα μας για λίπασμα καθώς και για την αντιμετώπιση της αυξημένης οξύτητας των εδαφών (ως εδαφοβελτιωτικό) που προέρχεται από την υπερβολική χρήση λιπασμάτων, την απόπλυση των εδαφών λόγω των υψηλών βροχοπτώσεων και την εντατική καλλιέργεια των αγρών. Στις περιοχές όπου εφαρμόζεται προσθήκη γεωργικού ασβέστη αναφέρεται σημαντική αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων για όλα τα είδη καλλιεργειών. Σε ορισμένες από αυτές η αύξηση μπορεί να φθάσει και το 500%.

Ο ασβέστης επίσης βρίσκει πολλές εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων, στη φαρμακοβιομηχανία κ.α.