Ορολογία Ασβέστου

Επειδή πολλές φορές προκαλείται σύγχυση με την ορολογία του ασβέστη, κρίνεται σκόπιμο να δοθούν οι σημαντικότεροι ορισμοί και οι υποδιαιρέσεις των δομικών ασβέστων με την παρατήρηση ότι αυτές κατά κανόνα ακολουθούνται και για τις άλλες χρήσεις.

 

Άσβεστος 

Είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει όλες τις φυσικές και χημικές μορφές των διαφόρων ποιοτήτων με τις οποίες το οξείδιο ή/και το υδροξείδιο του ασβεστίου και του μαγνησίου μπορούν να εμφανισθούν.

 

Αερικές άσβεστοι

Ασβεστοι που κυρίως συνίστανται από οξείδιο ή υδροξείδιο του ασβεστίου και οι οποίες σκληρύνονται αργά στον αέρα κάτω από την επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας. Κατά κανόνα δεν σκληρύνονται κάτω από το νερό καθόσον δεν έχουν υδραυλικές ιδιότητες.

 

 ‘Aσβηστοι άσβεστοι (Quicklimes)

Είναι αερικές άσβεστοι που συνίστανται κυρίως από οξείδιο του ασβεστίου και του μαγνησίου και παράγονται κατά την ασβεστοποίηση των ασβεστολίθων.

Παρουσιάζουν εξώθερμη αντίδραση όταν έρχονται σε επαφή με το νερό. Ανάλογα με το μέγεθος των χαρακτηρίζονται ως λίθοι, κοκκώδεις, αλεσμένες, πολύ αλεσμένες.

 

 

Σβησμένες άσβεστοι (slaked ή hydrated limes) 

Είναι αερικές άσβεστοι που κυρίως συνίστανται από υδροξείδιο του ασβεστίου που προέρχεται από ελεγχόμενο σβήσιμο (προσθήκη νερού) των άσβηστων ασβέστων. Παράγονται ως ξηρά σκόνη ή ως πολτός και δεν εμφανίζουν εξώθερμη αντίδραση σε επαφή με το νερό.

 

Υδράσβεστοι (Hydrated limes)

Σβησμένες άσβεστοι που συνίστανται κυρίως από υδροξείδιο του ασβεστίου.

 

 Δολομιτικές υδράσβεστοι

Σβησμένες άσβεστοι που συνίστανται κυρίως από υδροξείδιο του ασβεστίου και του μαγνησίου καθώς και οξείδιο του μαγνησίου. Διακρίνονται σε α) ημι-ενυδατωμένες που αποτελούνται από υδροξείδιο του ασβεστίου και οξείδιο του μαγνησίου και β) σε πλήρως ενυδατωμένες που είναι μόνο υδροξείδια. Δεν παράγονται βιομηχανικά στην Ελλάδα.

 

 Πολτός ασβέστου (Lime putty)

Σβησμένη άσβεστος αναμεμειγμένη με νερό προς μία επιθυμητή συνεκτικότητα, που συνίσταται κυρίως από υδροξείδιο του ασβεστίου με ή χωρίς υδροξείδιο του μαγνησίου. Προκύπτουν από το σβύσιμο των άσβυστων ασβέστων με ελεγχόμενη περίσσεια νερού ή μετά την ανάμειξη υδρασβέστου με νερό.

 

Γαλάκτωμα ή γάλα ασβέστου (milk of lime)

To προϊόν που παρα-σκευάζεται όταν αραιωθεί με νερό αρίστης ποιότητας πολτός ασβέστου. Χρησιμοποιείται κυρίως στους λευκούς χρωματισμούς σε συνδυασμό με άλλα υλικά που του επαυξάνουν τις ιδιότητες του. Το αιώρημα αυτό συνήθως περιέχει έως 40% κ.β. στερεά.

 

Υδραυλικές άσβεστοι 

Είναι άσβεστοι που κυρίως συνίστανται από πυριτικά άλατα του ασβεστίου και του αργιλίου καθώς και υδροξείδιο του ασβεστίου. Παράγονται με έψηση πλουσίων σε αργίλιο ασβεστολίθων και στην συνέχεια σβύσιμο και άλεση ή με την ανάμειξη των κατάλληλων υλικών με υδροξείδιο του ασβεστίου. ‘Εχουν την ιδιότητα να πήζουν και να σκληρύνονται όταν έρχονται σε επαφή με το νερό. Το διοξείδιο του άνθρακα συμβάλλει θετικά στην διαδικασία της σκλήρυνσης. Διακρίνονται στις υδραυλικές και στις φυσικές υδραυλικές ασβέστους. Δεν παράγονται βιομηχανικά στην Ελλάδα.

 

Eιδικές ονομασίες

 

‘Ασβεστοι οστράκων

Προκύπτουν από ασβεστοποίηση και σβύσιμο οστράκων.

 

‘Ασβεστοι καρβιδίων 

Είναι παραπροϊόντα της βιομηχανίας παρασκευής ακετυλενίου από ανθρακασβέστιο. Διατίθενται με μορφή πολτού.