Εργαστήριο Αναλύσεων & Δοκιμών CE

Στα πλαίσια της κάλυψης των απαιτήσεων για την σήμανση της δομικής ασβέστου με το σήμα CE, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ασβέστου προχώρησε στην κατασκευή κατάλληλου εργαστηριακού χώρου που ανταποκρίνεται πλήρως στις δοκιμές των προτύπων EN 459-2:2021 και EN 12485:2017.Το εργαστήριο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση των χημικών αναλύσεων & δοκιμών στον ασβέστη, προσφέροντας υπηρεσίες εργαστηριακών αναλύσεων, τόσο στα μέλη του, όσο και σε άλλους ενδιαφερόμενους που επιθημούν να διεξάγουν τις δοκιμές. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα για διεξαγωγή κάποιων αναλύσεων και στον ασβεστόλιθο.

Προσωπικό 

Μπελαντάκης Γ. - Διευθυντής Εργαστηρίου 

Κούκας Σ. - Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας

 Πιστοποιητικό Διαπίστευσης

Ελληνική Έκδοση / English Version

ΕΠΕΔ